בהזמנה מקוונת של השירות מבקש הלקוח מ MyFax (להלן: "החברה") לעשות שימוש בשירותי החברה (ולהלן: "השירותים") והכל בכפוף לתנאים שלהלן:

 • התחייבויות כלליות מצד החברה
  • החברה לא תעשה כל שימוש במידע המועבר דרכה ותעשה כמיטב יכולתה להבטיח את חסיון המידע המועבר.
  • החברה, לרבות עובדיה, שלוחיה והפועלים מטעמיה, לא תגלה רשימות, מסמכים או מידע אחר בנוגע ללקוח, לרבות פרטי חשבון, פרטים לגבי זרימת המידע ומעניו לאדם אחר מלבד ללקוח שאליו מתייחס המידע. עם זאת, תהיה רשאית החברה למסור פרטים כאמור מתוקף חובה שבדין וסמכות שבחוק לרבות מקום שמידע כאמור נדרש בהליך משפטי.
  • החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק את השירות באופן המהיר ביותר על-פי בקשת הלקוח ועל-פי נוהלי עבודתה.
  • החברה אינה מתחייבת לשלוח מידע אשר מעצם טבעו עלול בהפצתו לגרום לדעתה להפרת כל חוק, דין ו/או זכות של צד ג'. עם זאת, החברה אינה מתחייבת לסנן את המידע העובר דרכה ותשמש רק ככלי להעברת המידע. כל טענה, תביעה או דרישה מכל סוג שהוא שיופנו לחברה כתוצאה מהעברת מידע יופנו ללקוח השולח/מקבל את המידע.
 • התחייבויות כלליות מצד הלקוח
  • הלקוח מצהיר בזאת כי לא יעשה שימוש בשירות באופן הנוגד כל דין או חוק, זכויות (כולל, אבל לא רק, זכויות יוצרים) של צד ג' וכן לא ישלח כל מידע שבעצם תפוצתו או נמעניו הופך לנוגד כל דין או חוק או זכויות צד ג'.
  • הלקוח מודע לכך ששירותי הפקס השונים אינם נקיים משגיאות וייתכן כי פקסים לא יתקבלו או יתקבלו חלקית או יתקבלו באופן משובש ו/או יופצו חלקית ואו יופצו לרשימת נמענים חלקית ו/או באופן משובש. באם אחד או כל המצבים המפורטים לעיל מתרחשים, מתחייב הלקוח כי לא יראה בחברה אחראית במישרין או בעקיפין לכל נזק שיגרם ללקוח או לצד ג' כתוצאה מהעברה/העדר העברת המידע.
  • הלקוח ישלם לחברה בגין השירותים המסופקים על-פי האמור בסעיף "מחירים ותנאי תשלום" שלהלן.
  • לפעול בהתאם לחוק האוסר על משלוח הודעות פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, סמס, פקיסימליה ומערכת חיוג אוטמטית ללא קבלת הסכמה מראש של הנמען.
  • הלקוח מודע לכך שאישורי שליחת הפקס המופקים ע"י החברה הינם לצורך עדכוני סטטוס בלבד ואינם מהווים התחייבות ו/או הצהרה מצד החברה כלפי השולח ו/או המקבל ו/או צד ג' כי תוכן הפקס ו/או זמן משלוח הפקס ו/או פרטי הנמען זהים לפרטי המשלוח בפועל ו/או לפרטי המשלוח המופיעים באתר החברה ו/או לפרטי המשלוח כפי שנשלחו אל הלקוח במייל. הלקוח מצהיר בזאת כי הינו מודע למגבלות שידור מסמכים בפקס וכי הינו מודע לכך שתוכן הפקס המועבר יכול להיות חסר ו/או שונה ממסמך הפקס המקורי שהועבר אל החברה לצורך משלוח. באם אחד או כל המצבים המפורטים לעיל מתרחשים, מתחייב הלקוח כי לא יראה בחברה אחראית במישרין או בעקיפין לכל נזק שיגרם ללקוח או לצד ג' כתוצאה מהעברה/העדר העברת המידע.
  • הלקוח מצהיר כי הינו מודע לכך שבתהליך העברת פקס משתתפים שני צדדים, השולח והמקבל, כך שבכל תהליך של שליחת /ואו קבלת פקס, החברה מהווה רק צד אחד בתהליך, השולח או המקבל, ועל כן אינה יכולה להבטיח את העברת הפקס ו/או העברתו בצורה מלאה ו/או העברתו בצורה הנאמנה למקור ו/או העברתו בצורה התואמת את אישורי השליחה /או הקבלה שמפיקה החברה ללקוח. בכל מקרה, מתחייב הלקוח כי יבצע בדיקה עצמאית של התכנים הנשלחים ו/או המתקבלים מול הצד השולח ו/או המקבל על מנת להבטיח את שליחת ו/או קבלת הפקס ו/או את תוכן הפקס המועבר ובכל מקרה לא יראה בחברה אחראית במישרין או בעקיפין לכל נזק שיגרם לו או לצד ג' כתוצאה מחוסר התאמה בין המידע ו/או התכנים המועברים ו/או המתקבלים ו/או המועלים לאתר ו/או המורדים מהאתר לבין המידע או התכנים המופיעים באתר או באישור שנשלח אל הלקוח.
 • מחירים ותנאי תשלום
  • מחירון השירות המתעדכן מעת לעת יעמוד לרשות הלקוח באתר האינטרנט של החברה.
  • ברכישת השירות תפיק החברה חשבון בגין השירותים לתשלום מראש בעבור תקופת המנוי. ניתן לבטל את החיוב הקרוב במסך "החשבון שלי" או לפנות למחלקת שירות לקוחות בעמוד "צור קשר".
  • התשלום יעשה על-ידי כרטיס אשראי. ללא אישור חברת אשראי לא תתן החברה את השירות כאמור. אי-אישור התשלום מכל סיבה שהיא כאמור יביא להפסקת כל השירותים אותם מקבל הלקוח מהחברה.
  • מבלי לפגוע באמור לעיל, התשלום בכרטיס אשראי או בכל דרך אחרת יתבצע תוך שלושים יום מתום תקופת החיוב. איחור בתשלום כאמור יביא להפסקת כל השירותים אותם מקבל הלקוח מהחברה. כל התשלומים יתבצעו בשקלים ועל כל תשלום יתווסף מס ערך מוסף כחוק בשיעור שיהא קיים באותה עת וישולם על-ידי הלקוח עם כל תשלום כנגד הוצאת חשבונית מס כדין.
  • מחירים הנקובים בדולר ארה"ב או ביורו יחושבו על-פי שערם היציג ביום הפקת החשבונית.
  • אין בהשגתו של לקוח על דרישת התשלום של החברה בכדי לעכב ו/או לדחות ו/או לבטל את תשלומו בזמן הקבוע בהסכם זה.
  • בכפוף לכל זכות העומדת לחברה על-פי דין או על-פי הסכם, כל פיגור בתשלום מצד הלקוח יחויב הלקוח בריבית על תשלומיו על-פי הריבית למשיכות יתר חריגות הנגבית בבנק הפועלים בתקופת החבות.
  • לאחר תקופה של אי שימוש בחשבון משתמש כלשהו במשך 24 חודשים, יסומן המנוי כלא פעיל, באם יעברו 12 חודשים נוספים ללא שימוש בחשבון, חשבון המשתמש ונתוניו יוסרו מהמערכות ובכללן יתרת שימוש חיובית, באם יש. הפסקת המנוי אינה פוטרת את הלקוח מתשלום כל חובותיו עבור השירותים ולחברה שמורה הזכות לדרוש פיצוי בעבור יתרות שימוש שליליות.
  • בכפוף להחלטת החברה, במידה ושידור פקס למדינת המשתמש נכשל מסיבות שאינן תלויות במשתמש מספר העמודים שנוכו מחשבון הלקוח בעבור משלוח הפקס יזוכו לחשבונו לצורך משלוח חוזר. במידה והמשתמש מבטל משלוח פקס אשר נמצא בתהליך משלוח, יראה הדבר כמשלוח אשר נכשל בעקבות פעולה של המשתמש ולכן לא יבוצע זיכוי. כמו כן, במידה ונשלח פקס אל מדינה שאינה מדינת המשתמש כפי שמוגדר בחשבונו, לא יתבצע זיכוי.
 • הגבלת אחריות
  • החברה תעשה כמיטב יכולתה להפיץ ו/או לקבל את המידע בפקס ולהעבירו ללקוח על הצד הטוב ביותר. עם זאת, לא תישא החברה באחריות בגין נזק שייגרם כתוצאה מאי-קבלת פקס, קבלה חלקית או מלאה ו/או קבלה באיחור ו/או קבלה משובשת של שדרי הפקס ו/או הפצה חלקית של המידע המופץ ו/או הפצה לחלק מרשימת התפוצה בלבד ו/או הפצה חוזרת ללקוח ו/או הפצה לנמען שגוי.
  • החברה לא תהיה אחראית באופן ישיר או עקיף לנזק שייגרם ללקוח או לכל אדם אחר כתוצאה מפריצה בלתי-חוקית לשרתים, יירוט המידע, גניבתו או כל פעולה בלתי-חוקית אחרת.
  • מבלי לפגוע באמור, אין החברה אחראית בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לכל אדם כתוצאה משיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות ברשת הטלפונים ו/או בכל רשת תקשורת אחרת או באחד ממרכיביה. החברה אינה אחראית באופן ישיר או עקיף לכל עיכוב במתן השירות, והנזק הנובע ממנו, מעיכוב הנובע בקווי תקשורת, שרתים, נותני שירותי תקשורת, או מעומס על מערכת החברה. כמו-כן, אין החברה אחראית בגין כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לכל אדם כתוצאה משיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות ברשתות החשמל ו/או כח אחרות.
  • אין החברה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפסקת השירותים מכל סיבה שהיא.
  • החברה לא תהיה אחראית לתשלום בגין כל נזק שייגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה מתקלה שנגרמה בשידור הפקסים בגין מעשה או מחדל של החברה מעבר לתשלום החזר דמי השירות ששולמו לחברה בגין השירות. החברה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לנזק תוצאתי או נזק עקיף שנגרם ללקוח או לצד שלישי כל שהוא.
  • בהסכמתו להסכם זה משחרר הלקוח את החברה, מנהליה, עובדיה, קבלני המשנה שלה, שלוחיה ו/או כל מי שיפעל מטעמה בין אם אורגן בחברה ובין אם לאו, מאחריות כלשהי נזיקית ו/או חוזית ו/או על-פי כל עילה אחרת לרבות במקרה של כח עליון לרבות מכת ברק, שטפון, והשבתה.
  • החברה תעשה כמיטב יכולתה להעביר את שדרי הפקס בצורה הנאמנה למקור. עם זאת, אין לראות באישור ששולחת החברה על משלוח הפקס כאישור מוחלט על הגעת הפקס לייעדו בצורה הזהה למופיע באישור הפקס ו/או בזמן המצויין באישור השליחה ו/או לנמען המופיע באישור השליחה ו/או באתר. לא תישא החברה באחריות בגין נזק שייגרם כתוצאה מאי-שליחת פקס, שליחה חלקית או מלאה ו/או שליחה באיחור ו/או שליחה משובשת של שדרי הפקס ו/או חוסר התאמה בין המשלוח בפועל לבין פרטי המשלוח המופיעים באישור השליחה ו/או באתר החברה.
  • במידה ומוגדר בחשבון המשתמש ארכיון ו/או חובר חשבון המשתמש לחשבון "כונן גוגל" - החברה תעשה כמיטב יכולתה להעביר כל פקס ששודר אל ארכיון המשתמש בשירות או לחשבון "כונן גוגל" של המשתמש. עם זאת, לא תישא החברה באחריות בגין נזק שייגרם כתוצאה מאי-שמירה, מחיקה חלקית או מלאה של פרטי המשלוח ו/או תוכן הפקס. המשתמש בשירות מאשר כי לא יטען כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
  • הלקוח מתחייב להזדהות בעזרת שמו המלא, כתובת המייל שלו ומספר הטלפון שלו. במידה ונתוני החשבון יכילו שם או מייל בצורה שגוייה ו/או אשר אינו שייך ללקוח המשתמש ו/או לא קיים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום ו/או לבטל ו/או למחוק את חשבון המשתמש ומספר הפקס שלו לחלוטין וללא יכולת שחזור וללקוח לא תהיה כל טענה שהיא כלפי החברה במידה ובחרה לנקוט בכל פעולה שהיא בהקשר לחשבון המשתמש.
  • שירות החינם ניתן לשימוש למטרות התנסות בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף את מספרי הפקס בשירות החינם בכל עת ובאופן מיידי. ללקוח לא תהיה כל טענה שהיא כלפי החברה במידה ובחרה לנקוט בכל פעולה שהיא בהקשר למספר הפקס ו/או השירות הניתן במסגרת שירות חינם.
 • שיפוי
  • הלקוח מתחייב לשפות את החברה על כל נזק או תשלום או תביעה שייגרמו כתוצאה מהשירות שניתן לו על-ידי החברה ואשר אינו בגין מעשה או מחדל של החברה וזאת תוך 14 יום מיום דרישת החברה לשיפוי כאמור. החברה תצרף לכל דרישת שיפוי את כל המסמכים הנדרשים לביסוס הדרישה.
 • תנאים כלליים
  • על-פי הודעה מראש ובכתב תוכל החברה להסב את זכויותיה וחובותיה על-פי הסכם זה לחברה אחרת מבלי לפגוע בתנאי ההסכם כאמור.
  • הסכם זה אפשר שיבוטל על-ידי הודעה מראש ובכתב של שלשה ימים מאת צד אחד למשנהו. הביטול אינו פותר את הלקוח מתשלום כל חובותיו עבור השירותים שקבל גם אם החשבון בגינם טרם הומצא לו עד ביטול ההסכם.
  • מבלי לפגוע באמור לעיל הסכם זה אפשר שיבוטל והשירותים הקבועים בו יופסקו מיידית במקרים הבאים: א. פיגור של 10 ימים או יותר בתשלום על-פי הסכם זה. ב. פטירתו של לקוח או במידה והוגשה בקשה לפשיטת רגל של הלקוח ו/או בקשה לפירוק הלקוח ו/או בקשה למינוי כונס נכסים ללקוח ו/או בקשה לעיקול נכסי הלקוח ו/או במקרה של חיסול עסקי הלקוח או הפסקתם ו/או בכל מקרה של הודעת הלקוח או מי מנושיו על אי-יכולתו לשלם חובותיו. ג. שימוש שלא כדין בשרותי החברה על-פי הסכם זה, לרבות מתן רשות לאחר לשימוש בשירותים, שלא באישור מפורש של החברה. ד. דרישת רשות מוסמכת. ה. כל הפרה מהותית אחרת של תנאי מתנאי הסכם זה.
  • על-מנת לבצע פעולות תחזוקה חיוניות במערך החברה רשאית החברה להפסיק באופן זמני את מתן השירותים השונים. על הפסקות ממושכות באספקת השירות תתן החברה ללקוח הודעה מראש או זמן סביר אחרי הוודא קיומה של תקלה.
  • הלקוח מאשר כי ידוע לו שחוק ניידות המספרים סעיף 5א' לחוק התקשורת בזק ושידורים אינו חל על מספרי הפקס בשירות וכי לא ניתן לנייד מספרים אל שירות הפקס וממנו. ברגע הפסקת השירות מספר הפקס יחזור למאגר החברה וכי ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
  • כתובת הצדדים להסכם זה הן כדלקמן: כתובת חברת חיפושית תוכנה טשרניחובסקי 28 ת"א. כתובת הלקוח כפי שהוקלדה על-ידי הלקוח בעת הרשמתו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על-פי כתובת אחד הצדדים תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 72 שעות משליחתה. אם נשלחה לכתובת המייל אותה מסר המשתמש במועד שליחתה, אם נמסרה ביד במועד מסירתה ואם שוגרה בפקסימיליה במועד שליחתה.
  • הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט היחודי והבלעדי לגבי שירותים, תשלומים ויחסי הצדדים על-פי הסכם זה יהיה בית המשפט המוסמך על-פי העניין בתל-אביב.
 • נספח: הוראות חוק האוסר על משלוח הודעות פרסומת
  • הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית, את התיקון שיזם משרד התקשורת, בנוגע לדואר זבל, לפיו, בין היתר, יוכל האזרח לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק ממפרסם, בגין כל הודעת פרסומת ששלח אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב לכך! לא ישלח מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש בכתב מהנמען.
  • פניה חד-פעמית מטעם המפרסם לנמען שהוא בית עסק המהווה הצעה להסכים לקבלת דברי פרסומת מטעמו אינה מהווה הפרה של הוראות הסעיף המוצע.
  • בנוסף, התקבלה הסתייגות להתיר שיגור דבר פרסומת אף אם לא התקבלה הסכמה מפורשת של הנמען, זאת כאשר קיימים יחסי מסחר קודמים בין המפרסם לנמען, בנסיבות שבהן הנמען הוא זה שמסר למפרסם את פרטיו.
  • לנמען הזכות להודיע למפרסם בכל עת, על סירובו לקבל דברי פרסומת נוספים, גם לאחר שהוא נתן הסכמה לכך בעבר.